Regulamin


Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY COFFEEDESK.BIZ

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.coffeedesk.biz, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

DEFINICJE

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Użytkownicy informowani są o nowościach w ramach Platformy, poprzez przesyłanie im przez Usługodawcę wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

PLATFORMA – serwis internetowy dostępny pod adresem www.coffeedesk.biz

REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy

UMOWA – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin

USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Platformy, w szczególności Usługa w postaci interaktywnych formularzy dostępnych na stronach Platformy

USŁUGODAWCA – AllGood S.A. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 26E/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000435559, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 6711812675 oraz numerem statystycznym REGON 321281341, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 133.500,00 zł
adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]

UŻYTKOWNIK – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi na Platformie niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Dla korzystania z Platformy konieczna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem i go nie zaakceptował, nie może korzystać z Usług.
 3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie.
 4. Usługodawca udostępnia Platformę i Usługi bezpłatnie.
 5. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 7. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Platformy oraz materiałów zamieszczonych na Platformie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na jakichkolwiek nośnikach.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy,
  2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja,
  3. aktywne konto e-mail,
  4. włączona obsługa Javascipt i Cookies,
 2. Jeżeli Usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Usługodawca oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i miejsca, których uzupełnienie o te dane jest obowiązkowe.
 3. Każda z Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili, a jeżeli wymaga stosownego oświadczenia woli ze strony Użytkownika, to wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 4. 4. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z Usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług.
 5. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Serwisie oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera. Z chwilą aktywowania przycisku „OK”, do Użytkownika wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywującym. Z chwilą aktywacji linku, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

III. REKLAMACJE

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IV. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Usługodawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu IP komputera.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 5 lat od chwili usunięcia Konta i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Usług i realizację umów przez Usługodawcę.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta lub innego Użytkownika.
 7. 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę firmie hostingowej oraz firmie obsługującej newsletter. Dane w ramach Umowy powierzenia będą powierzane do przetwarzanie jedynie podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników , za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 10. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował,
  2. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych na temat Użytkowników,
  3. otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
  4. wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
 11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z wymaganymi przez RODO standardami, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze.
 12. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 13. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

V. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO.
 2. Usługodawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

VI. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Platformy, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Platformy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Platformy.
 7. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Platformy; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
 8. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, Sales Bee; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, instagram.com oraz facebook.com.
 9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub zmiana formy prawnej działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Platformy).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Platformy przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu oznacza rezygnację z Usług.
 4. Wszystkie sprawy sporne powstałe między Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W zakresie umów zawieranych między Usługodawcą a Użytkownikami korzystającymi z Platformy, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 6. Data wejście Regulaminu w życie: 25.04.2016 r.