Regulamin newslettera


Regulamin newslettera

§1. DEFINICJE

 1. Coffeedesk – All Good S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Mazowieckiej 24I/U9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000435559, REGON: 321281341, NIP: 6711812675, o kapitale zakładowym w wysokości 267 000,00 PLN; adres e-mail Coffeedesk: [email protected]
 2. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez Coffeedesk Użytkownikom informacji o rabatach i promocjach w ramach Sklepu, jak również o nowościach pojawiających się w ramach Sklepu, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 3. Sklep – serwis internetowy www.coffeedesk.pl
 4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez Coffeedesk usługi drogą elektroniczną;

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Coffeedesk na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
  1. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
  2. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
  3. wysyła zgłoszenie do Coffeedesk,
  4. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
 4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Coffeedesk a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Coffeedesk. Coffeedesk przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityk Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem https://www.coffeedesk.pl/informacje/polityka-prywatnosci/

§4. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby Coffeedesk.
 2. Coffeedesk rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 3. Odpowiedź na reklamację Coffeedesk kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Coffeedesk może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Coffeedesk lub formy działalności Coffeedesk) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.